Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 5

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia w przypadku powzięcia wątpliwości co do posiadania przez Klienta tytułu prawnego do powierzonych monet oraz w przypadku istnienia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi przez Klienta w Formularzu, oraz w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością lub/i opisem zawartym w Formularzu a rzeczywistym wyglądem lub/i ilością monet. W przypadku braku zgody Zleceniobiorcy na przyjęcie zlecenia Klient zostaje poinformowany o tym fakcie telefonicznie i zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru mienia powierzonego, na pierwsze żądanie Zleceniobiorcy w tym zakresie. Od momentu powiadomienia Klienta o braku zgody na przyjęcie zlecenia monety są przechowywane przez Zleceniobiorcę na rachunek i ryzyko Klienta, a w przypadku nieodebrania ich w terminie 7 dni mogą być zwracane Klientowi na jego koszt i ryzyko.
2. Jednorazowe zlecenie może dotyczyć do 20 rodzajów monet na jednym formularzu. Przekroczenie tej ilości stanowi konieczność wypełnienia kolejnego formularza i stanowi osobne zlecenie. Przekazanie kilku zleceń jednocześnie uprawnia do korzystania z upustów w zakresie ilości przekazanego materiału zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
3. 1.Poprzez przesłanie na adres Zleceniobiorcy lub osobiste złożenie w siedzibie Zleceniobiorcy podpisanego przez siebie Formularza Klient potwierdza udzielenie zlecenia i znajomość oraz akceptację regulaminu. Zleceniobiorca akceptuje zlecenie poprzez złożenie podpisu na Formularzu w miejscu przeznaczonym do wypełnienie przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca odsyła Klientowi jeden podpisany egzemplarz Formularza wraz ze zwrotem materiału numizmatycznego po wykonaniu usługi lub zwraca potwierdzony jeden egzemplarz formularza w przypadku osobistego dostarczenia materiału przez Klienta.

§ 6

Odbiór materiału numizmatycznego przez Zleceniodawcę po wykonaniu usługi gradingu może odbywać się poprzez:
1. Osobisty odbiór z siedziby Gibon – Grading lub APP (informacja o aktualnej liście autoryzowanych punktów znajduje się na stronie internetowe www.grading.ksngibon.pl)
2. Przesłanie materiału numizmatycznego na adres korespondencyjny Zleceniodawcy podany na formularzu przekazania monet do gradingu.
Wysyłka monet odbywa się na bieżąco, po wykonaniu usługi, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (po godzinie 15:00). Z tego powodu przesyłki nadawane przez Pocztę Polską jako Priorytetowe mogą być dostarczane o jeden dzień dłużej.

§ 7

Wydanie materiału numizmatycznego po wykonaniu usługi gradingu może się odbyć jedynie po zapłaceniu przez Zleceniodawcę pełnej kwoty za wykonaną usługę. Płatności mogą być realizowane gotówką siedzibie Gibon – Grading lub APP lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy prowadzony prze PKO SA o numerze 94 1240 4650 1111 0010 2747 9897. Autoryzowani przedstawiciele udostępniający możliwości zapłaty kartą płatniczą oznaczeni są odpowiednimi symbolami na stronie internetowej Gibon – Grading. Nie będą realizowane zlecenia z wysyłką za pobraniem.
Pakiety