Logowanie Rejestracja
Nasz produkt

Regulamin przyjmowania monet do gradingu

§ 11

1. Grading monet oraz usługi dodatkowe prowadzone są dla monet wyemitowanych po roku 1600 n.e. a dla monet wybitych na ziemiach polskich po roku 1506 n.e.
2. Grading monet prowadzony jest dla monet o średnicach: 2. 14.7, 15.5, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29.5, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40 mm oraz monet kwadratowych o wymiarach 28.2 x 28.2 mm, o kształcie elipsy o wymiarach 40 x 26 mm w układzie poziomym, prostokątnych o wymiarach 28 x 40 mm w układzie poziomym i pionowym 22.4 x 32 mm w układzie pionowym oraz 36.2 x 36.2mm.
3. W trosce o wysoką jakość monet zamkniętych w slabach, ze względu na możliwość pojawienia się uszkodzeń po zamknięciu monety w slabie, do usługi gradingu nie będą przyjmowane monety z wklejonymi dodatkami w postaci kamieni szlachetnych, szkła, ceramiki itp.
4. Ocena monet polskich z okresu międzywojennego i okresu II wojny światowej (1918 – 1945) odbywać się będzie w sesjach dwa razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Wydanie monet będzie następowało w ciągu 7 dni po sesji. W przypadku przekazania w jednym zleceniu monet podlegających ocenie na sesjach oraz innych monet, wydanie materiału numizmatycznego będzie się odbywało na takich samych zasadach jakie dla monet nie podlegających usłudze gradingu opisane zostały w § 10.
5. O zmianie asortymentu Zleceniobiorca informował będzie poprzez wprowadzenie zmian do regulaminu oraz na stronie internetowej www.grading.ksngibon.pl

§ 12

Usługa „ABONMENT” realizowana jest po podpisaniu z Klientem Umowy na przekazanie w ciągu zadeklarowanego, określonego w Umowie okresu czasu, odpowiedniej ilości monet, za co Klient uzyskuje upust cenowy na każdej monecie. W przypadku nie wywiązania się klienta z Umowy, na koniec okresu w którym obowiązywała Umowa, Klient wzywany jest do przekazania do gradingu wynikającej z Umowy ilości monet pozostałych do wykonania usługi, lub do zapłaty różnicy wartości usługi gradingu do takiej kwoty, gdyby z usługi Abonament nie korzystał. W takim przypadku Gibon – Grading ograniczy się do skutecznego, jednorazowego wezwania do zapłaty. Gibon – Grading zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania kolejnej Umowy Abonamentu z osobami, które wcześniej nie wywiązały się z takiej Umowy.

§ 13

Usługa „KONSERWACJA” prowadzona jest wyłącznie w zakresie monet przekazanych do gradingu. Przekazanie monet w ramach usługi Konserwacja odbywa się poprzez osobny formularz dedykowany dla tej usługi (do pobrania na stronie internetowej Zleceniobiorcy) w którym Klient opisuje oczekiwania co do zakresu poprawy stanu monety.
1. W ramach usługi Konserwacja możliwe są do przeprowadzenia następujące działania:
a) Usunięcie zanieczyszczeń stałych z powierzchni monety;
b) Usunięcie niektórych rodzajów nalotu;
b) Oczyszczenie z pochodnych tłuszczy i substancji mineralnych;
2. Po otrzymaniu monety, oceniamy jej stan, i informujemy klienta, o:
a) możliwej do uzyskania nocie;
b) jaka może być nota po przeprowadzeniu Konserwacji;
b) koszcie przeprowadzenia Konserwacji.
3. Po otrzymaniu akceptacji ze strony Klienta przeprowadzane są uzgodnione działania, a po ich wykonaniu Klient otrzymuje informację o całkowitym koszcie usługi.
4. W przypadku rezygnacji Klienta z wykonania usługi Konserwacja naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem.
5. Nie prowadzimy Konserwacji obniżającej wartość monety (czyli nie nabłyszczamy, nie czyścimy chemicznie przy użyciu substancji uszkadzających powierzchnię, nie polerujemy). Do ceny usługi doliczamy cenę gradingu.
Pakiety